TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ
Mã hồ sơ Họ Tên Ngày sinh Ngành xét tuyển Hình thức
[[hoso.id_register]] [[hoso.profile.first_name]] [[hoso.profile.last_name]] [[hoso.profile.birthday | date: 'dd/MM/yyyy']] [[hoso.major.name]] [[hoso.year.type | hinhthucxt]]